I. Wstęp


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://www.konektia.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy Uśmiech sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.


Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.


Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


II. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 1. Konektia - "Uśmiech sp. z o.o.”, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337693, kapitał zakładowy Spółki: 5.000 zł, NIP: 726-26-16-243, REGON: 100749485;


 2. Baza kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Konektię;


 3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;


 4. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://konektia.pl/register informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Konektię w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu konektia.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;


 5. Konto Indywidualne – udostępnione przez Konektię Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Indywidualnego. W zakresie Konta Indywidualnego Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);


 6. Konto Firma - udostępnione przez Konektię Użytkownikowi miejsce na serwerze, służące do tworzenia Konta, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik Konta Firma korzysta z Serwisu w innym zakresie niż Użytkownik Indywidualny, określonym w niniejszym Regulaminie. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);


 7. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;


 8. Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Konektię pod domeną konektia.pl;


 9. Odbiorcy usług Kontrahentów - są to Użytkownicy zarejestrowani na Portalu, korzystający z usług oferowanych przez Użytkowników Kont Firma;

 10. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;


 11. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;


 12. Potencjalni Kontrahenci - podmioty i osoby dostarczające usługi i produkty dla osób niepełnosprawnych (i nie tylko) na terenie Polski

 13. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Konektia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;


 14. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Konektii, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;


 15. Rzeczywiści Kontrahenci - Potencjalni Kontrahenci Konektii po zarejestrowaniu na Portalu i utworzeniu Konta Firma, udostępniający swoje usługi Użytkownikom Indywidualnym;


 16. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Konektią z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;


 17. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Konektii na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności forum, chat, artykuły, ogłoszenia o pracę, instytucje blisko Ciebie, ogłoszenia. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Konektię Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą Poczty;


 18. Usługi Płatne – Usługi, za które Konektia pobiera dodatkową opłatę, w szczególności są to: wystawienie przedmiotu lub usługi na sprzedaż, zamieszczanie nowych ofert pracy, wyróżnienie w wynikach wyszukiwania, wykupienie przestrzeni reklamowej.


 19. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;


 20. Użytkownik Konta Indywidualnego - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Indywidualnego i korzysta lub może korzystać z niego, są to Odbiorcy usług Kontrahentów;


 21. Użytkownik Konta Firma - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Firma i korzysta lub może korzystać z niego, są to rzeczywiści Kontrahenci Konektii;


 22. Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Konektię (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.


III. Techniczne warunki korzystania z serwisu


 1. Właścicielem Serwisu jest "Uśmiech sp. z o.o.”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wałbrzyskiej 45, 91-865 Łódź.

 2. Prowadzenie przez Konektię Serwisu obejmuje przede wszystkim:


  1. a. stworzenie platformy komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez prowadzenie przez Konektię Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, a także;


  2. b. stworzenie platfromy kupna, sprzedaży i wymiany dóbr i usług pomiędzy Użytkownikami, a także;


  3. c. stworzenie platformy artykułów umożliwiającej zamieszczanie samodzielnie napisanych artykułów po zatwierdzeniu przez Administratora, a także;


  4. d. stworzenie platfromy wyszukiwania instytucji i specjalistów, dla Użytkowników Indywidualnych, a także;


  5. e. stworzenie bazy Danych Użytkowników Firma, a także;


  6. f. stworzenie platformy oferowania i poszukiwania ofert pracy dla Użytkowników Indywidualnych i Użytkowników Firma, a także;


  7. g. udostępnianie przez Konektię przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także;


  8. h. świadczenie Usług.


  9. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.


  10. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).


  11. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.


  IV. Uczestnictwo w Serwisie


  1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


  2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.


  3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Konektię Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).


  4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.


  5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.


  6. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://konektia.pl/register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.


  7. W toku procedury rejestracji Konta, Użytkownik podejmuje decyzję czy tworzone Konto jest Kontem Indywidualnym, czy Kontem Firma. Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta.


  8. Użytkownik Konta Indywidualnego zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym i na profilu Użytkownika swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płeć. Użytkownik Konta Rzeczywistego nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.


  9. Użytkownik Konta Firma zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym i na profilu Użytkownika Danych Firmowych zgodnych z prawdą: nazwa firmy, adres firmy, e-mail, telefon, fax. Użytkownik Konta Firmowego nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich ani Danych innych Firm oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.


  10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Indywidualnego i Konta Firma jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:


   1. a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;


   2. b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;


   3. c. Dane Osobowe/Firmowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;


   4. d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Konektia, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;


   5. e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Konektię Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;


   6. f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Konektii oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;


   7. g. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;


   8. h. zezwalam na świadczenie przez Konektię Usług w ramach mojego Konta na Portalu;


   9. i. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;


   10. j. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;


   11. k. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Konektię w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;


   12. l. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Konektię wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;


   13. m. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Konektię zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.


  V. Dane osobowe


  1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Konektię, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.


  2. Administratorem Danych Osobowych jest "Uśmiech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


  3. Konektia przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.


  4. Konektia ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Konektia może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.


  5. Konektia ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Konektia może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Konektia może usunąć Konto.


  6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.


  7. Konektia ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Konektia może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.


  8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.


  9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.


  10. W przypadku powzięcia przez Konektię wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Konektia (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:


   1. a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;


   2. b. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;


   3. c. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;


   4. d. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;


   5. e. bezpowrotnego usunięcia Konta.


  11. Konektia uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Konektia nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom


  VI. Prawa autorskie


  Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Konektii niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.


  VII. Zasady korzystania z serwisu


  1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.


  2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto Indywidualne. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Konektię. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.


  3. Użytkownik może posiadać 1 (jedno) lub więcej Kont Firma. Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont Firma, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 3. ust. 4. niniejszego Regulaminu.


  4. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Konektię, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Konektia może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.


  5. Zawierając Umowę z Konektią, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:


   1. a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;


   2. b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Konektii oraz innych podmiotów;


   3. c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;


   4. d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;


   5. e. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Konektii, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;


   6. f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;


   7. g. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;


   8. h. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;


   9. i. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.


  6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:


   1. a. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;


   2. b. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;


   3. c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.


  7. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.


  8. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:


   1. a. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);


   2. b. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;


   3. c. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, (z wyłączeniem Kont Firma) itp.;


   4. d. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);


   5. e. podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.


  9. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


  10. W przypadku powzięcia przez Konektię wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji:


   1. a. których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,


   2. b. których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,


   3. c. jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie, Konektia ma prawo - w przypadku, gdy według własnej oceny uzna to za stosowne – do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Konektię dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.  VIII. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta


  1. Konektia ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.


  2. Konektia archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Konektia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.


  3. Konektia ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.


  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.


  5. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.


  6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie http://konektia.pl/profile/settings Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.


  7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.


  8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Konektia przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:


   1. a. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;


   2. b. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;


   3. c. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.  9. Umowa może zostać rozwiązana przez Konektię poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:


   1. a. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Konektii;


   2. b. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;


   3. c. otrzymania przez Konektię Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;


   4. d. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;


   5. e. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.


  10. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Konektia zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Konektię.


  11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Konektię, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Konektii.


  12. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Konektia zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Ogłoszeń lub Artykułów.  IX. Odpowiedzialność


  1. Konektia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.


  2. Konektia nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.


  3. Konektia nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.


  4. Konektia nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.


  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.


  6. Konektia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Konektii przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.


  7. Konektia nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.


  X. Reklamacje


  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Konektii na konto mailowe kontakt@konektia.pl.


  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Konektię w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Konektia zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.


  3. Konektia zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


  4. Konektia pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.


  5. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem http://konektia.pl/faqs.


  XI. Przepisy przejściowe i końcowe


  1. Konektia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.


  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Konektia poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.


  3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.


  4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Konektię.


  5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.