Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych - sprawdź co można odliczyć?

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-01-09

W PIT za rok 2011 osoby niepełnosprawne oraz ich prawni opiekunowie maja prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki temu od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na rehabilitację oraz na ułatwienie czynności życiowych poniesionych przez rozliczającą się osobę niepełnosprawnę lub jej opiekuna.

 

Rozliczenia można dokonywając na dwa sposoby. Pierwszy to taki, w którym ulga przysługuje do wartości z góry określonej, nawet jeżeli wydatki będą większe. Jest to forma rozliczenia częściej występująca, jest określony limit kwoty, ale nie trzeba udowadniać poniesienia wydatków. Wydatki zgodnie z ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 26 mogą być poniesione na:

 

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
10) opłacenie tłumacza języka migowego;
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
12) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. A;
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł;
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

 

Drugi sposób rozliczania do rozliczanie nielimitowane, gdzie ulga wynosi tyle, ile rzeczywiście wydatków było poniesionych. Wszystkie wydatki muszą zostać udowodnione i potwierdzone dowodami.

 

Do specyficznego rozliczenia zaliczyć można ulgę na leki. Można ją odliczać, jeżeli lekarz osoby niepełnosprawnej zalecił zażywanie jakiś lekarstw. Ulga występuje, jeżeli lekarstwa są droższe niż 100 zł. Oblicza się ją odejmując od kwoty wydanej na leki - 100 zł. Należy pamiętać, że wydatek ten również należy udowodnić pisemnym zaleceniem lekarza i dowodem wydania odpowiedniej kwoty na leki.

 

Ulga rehabilitacyjna dotyczy osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz tych, którzy utrzymują takie osoby. Osoby niepełnosprawne to takie, które mają orzeczony jeden z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny), osoby posiadające decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z tytułu niezdolności do pracy; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia. Osoby, które posiadają zaświadczenie z ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie organu rentownego wydane przed 31 sierpnia 1997 r. również mogą skorzystać z ulgi bez konieczności orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Inne osoby, które zaliczają się do grup inwalidów, niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) aby uzyskać ulgę rehabilitacyjną, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i przydzielenie ich do jednego ze stopni niepełnosprawności.

 

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej mają również osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne będące z nimi w pokrewieństwie lub stosunku prawnym: współmałżonkowie; dzieci własne i przysposobione; obce dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie; pasierbowie; rodzice; rodzice współmałżonka; rodzeństwo; ojczym; macocha; zięciowie i synowe; jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają w roku podatkowym 9120 zł. Limit dotyczy przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, bez względu na ich pochodzenie. Trzeba pamiętać, że wydatki muszą ponosić wtedy opiekunowie, a nie osoba niepełnosprawna, jeżeli wydatek poniesie osoba niepełnosprawna to jej przysługuje prawo do odliczenia ulgi.

 

Dokumenty, które należy przedstawić:

 

  • dowód niepełnosprawności – orzeczenie lekarskie;
  • dowód pokrewieństwa z osoba niepełnosprawną w przypadku opiekunów – np. akta osobowe;
  • dowód poniesienia wydatku – np. faktura (nie jest akceptowany paragon).

 

W przypadku opłat na rzecz przewodników, utrzymania psa asystującego, czy samochodu do transportu osoby niepełnosprawnej, nie jest konieczne wykazania dowodu poniesienia wydatku, jednakże na prośbę Urzędu należy wykazać odpowiednie dowody. Należy wtedy przedstawić imię i nazwisko osób pełniących funkcje przewodników, certyfikat psa asystującego, czy dowody odbycia zabiegów i w związku z tym dojazd na nie samochodem.

 

Należy zwrócić uwagę, że w rozliczeniu za 2010 rok można było odliczyć w postaci ulgi wydatki na psa dla osoby niepełnosprawnej, obojętnie czy był to pies przewodnik czy pies asystujący. W rozliczeniu za 2011 rok następuje zmiana. Odliczyć można wydatki poniesione jedynie na psa asystującego, wydatki na psa przewodnika nie podlegają odliczeniu. Do psów asystujących nijako zaliczają się również psy przewodnicy dla osoby niewidomej, jednakże najważniejsze jest żeby pies posiadał status psa asystującego i jego udokumentowanie, gdyż urząd może o nie poprosić.

 

Ulga nie wykorzystana w danym roku podatkowym nie przechodzi na kolejny rok.


Bibliografia:

 

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2010 nr 51 poz. 307
  2. http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/
  3. http://www.mf.gov.pl

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Zmiany w uldze rehabilitacyjnej - rozliczenie PIT 2011

Wydarzenia,

W rozliczeniu za 2011 rok podatników po raz pierwszy obwiązywać będą zmienione zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wynikają one z nowelizacji ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. ...

Dodano: 2012-01-24

Odliczamy wydatki na leki w PIT za 2011 rok

Prawo,

Kwotę odliczenia od dochodu wpisujemy do PIT/O w części B. Odliczenie od dochodu (przychodu) w poz. 15.

Dodano: 2012-03-13

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz